D'r Heksenbergse  Vasteloavends Verein 
 
 
 

       HISTORIE  D’r HEKSENBERGSE VASTELOAVENDS VEREIN    1971-2004

Home pagina
Vorige pagina
Comite's
Ordedragers
Oad prinse
Jeugdprins(es)en
Historie

 

 

Er was eens een vierde elftal…….  

Het vierde elftal van voetbalvereniging was de bron voor de uiteindelijke oprichting van een nieuwe carnavalsvereniging. Wat vreemd!!

Naast de Winkbulle, de Bokkeriejesj kende ook de wijk Heksenberg  2 carnavalsverenigingen   en wel c.v. De  Heksebessemme en c.v. de Heijmennekes. Was het een protestactie of een oproep aan menigeen om carnaval binnen de wijk ook anders te gaan vieren.

Op 11 november  1971 werd in het gelijknamige cafe de C.V. Safari opgericht.

De eerste jubileumgids vermeld; “De gezellige gelagkamer van cafe Safari was de kraamkamer van de nieuwe carnavalsvereniging, met 14 jonge vaders en kastelein Hein Snippe als een trotse peetoom. C.V. Safari is dus de uiteindelijke doopnaam.
Ernst Mengelers was de eerste en enige president gedurende de eerste 11 jaren.
Het eerste bestuur bestond uit voorzitter Jan Luckers, toen prominent voetballer van KEV en Heksenberg,  Toon van Ham secretaris en
Sjaak van Asten als penningmeester.
Vol trots werd de eerste prins geproclameerd in de Safari. Als eerste prins gaat Harry I ( van Asten ) door het leven. Vanuit deze  rol is hij nog steeds betrokken bij D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein en vervuld de taak van “premier van de oad – prinse”.
In 1972 organiseerde deze raad van elf, anders gezegd penningmeester Sjaak een voetbaltournooi op de velden van Heksenberg. Het vierde deed ook mee, maar wilde niet voor de hoofdprijzen spelen. Hun snelle rechtsbuiten Jo Debie werd bewust langs de kant gehouden; hij moest ook in de kantine helpen. Dankzij een schenking van 10 gulden van de heer en mevrouw Meijer – toen het beheerdersechtpaar van de voormalige “houten”       kantine – was er een batig saldo van 186,36 gulden. Voor die tijd een enorm goed resultaat.
Werden de eerste mutsen verkregen via de c.v. de Heksebessemme, op 11 november kreeg de raad van elf capes omgehangen door de dames van de leden. Na verloop van jaren zijn deze attributen aangeboden aan  geestelijk gehandicapten.

In 1973 werd het secretariaat overgedragen aan Edie Lenzen; hij zwaaide in 1973 de scepter over het Safari – rijk. Achtereenvolgens werden Paul Stalmans, Toon van Ham, Jo Debie (lustrumprins) en   Rob Grolleman geproclameerd.
Inmiddels bestond de vereniging 5 jaren en werd een eerste lustrum gevierd. Onder aanvoering van het nieuwe bestuur met voorzitter Sjir Philips, secretaris Edie Lenzen en penningmeester Sjaak van Asten kreeg deze raad van elf meer en meer een eigen gezicht.
Het lustrumgeschenk bestond uit nieuwe mutsen en “rode”  jasjes.
Via een extra uitgave van ons Heksenbergs Kerkklokje  worden de bewoners van de wijk over de carnavalsactiviteiten. De festiviteiten vinden mede als gevolg van de groeiende belangstelling plaats in Gemeenschapshuis Heksenberg. Op zaterdag 12 november 1977 opent de c.v Safari met de dan uitermate populaire “Philomena Boys”. Gastverenigingen zijn dan c.v. de Goaze  en de Roadsheren.

Op 6 januari 1978  zal Prins Rob 1 snel tot de oud – gedienden gaan behoren; zo meldt deze extra uitgave het aftreden en aanstaande proclamatie.
Aan deze bonte avond wordt verder meegewerkt door  Wiel Sijstermans en het wiener orkest “Dorfs Freunde”. 

Zoals zo vaak, een en ander komt dan ook in een stroomversnelling. Op 3 februari wordt de vereniging door notaris Tomlow vastgelegd en ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

Is op 14 januari 1978 nog een prinsenreceptie van prins Louis1 (Stalmans) in het Gemeenschapshuis, op 1 juni 1978 ging de vereniging zich definitief vestigen in lokaal Bergerode van Trees en Sjef Quaedvlieg. Zondag 4 februari 1979 recipiëert prins Jurgen 1 (Mümpfer) in lokaal Bergerode. Ook wordt op 1 juni 1978 de naam gewijzigd in D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein
De dan relatief jonge prinsen Guus Mengelers en John Nuy geven de carnaval op Heksenberg en zeker in een voortreffelijke carnavalstempel Bergerode een bijzondere impuls. Ook dan wordt de basis gelegd voor een fraai jubileumjaar.
Het kan dan ook niet anders; Jubileumprins wordt niemand minder dan mede –oprichter Sjaak van Asten. Hij wordt op 9 januari 1982 geproclameerd.
De Verein gaan een prachtig jubileumjaar tegemoet. Het zal ongetwijfeld niet vaak voorkomen dat een carnavalsvereniging bij haar 11 – jarig bestaan 6 oprichters mag huldigen die dan nog steeds actief lid zijn van de vereniging; Harry van Asten, Sjaak van Asten, Jo Debie, Toon van Ham, Ernst Mengelers en Hein Snippe. Veel ijver en inzet was hun parool. Er is veel werk verzet in die afgelopen periode.  Te denken valt ook aan de vele werkzaamheden aan de eigen carnavalswagens.Het Weekend van 12, 13 en 14 november is er een jubileumviering. Op vrijdag 12 november is er een gala avond met natuurlijk de hofkapel ‘Philomena boys”  en  optredens van Parodist Franz Hendrix, The Four Tops en Buutereedner Frans Hazeliers . Speciale gastverenigingen waren er toen uit België namelijk de c.v. de Tutters uit Kuringen en c.v. de Palingen uit Paal – Beringen.
Op zaterdag 13 november was er een heilige mis  en aansluitend diner. Op zondag 14 november was een jubileumreceptie in lokaal Bergerode. De 6 jubilarissen ontvingen ook de onderscheiding van de Federatie van Heerlense carnavalsverenigingen.

Na het jubileum volgt er een bestuurlijke mutatie; Als opvolger van penningmeester Sjaak van Asten wordt de heer Johan Nuy benoemd. Hij is nadrukkelijk aanwezig en ook hij valt in het bijzonder op door zijn zorgvuldige bewaking van de kas van de vereniging evenals het permanente gebruik van Spa – rood. Inmiddels hebben ook de oad – prinse Guus Mengelers en John Nuy een bestuurlijke taak; Guus is voorzitter en John vervuld de rol van secretaris.

In de jaren 80 is er sprake van een economische teruggang en het lijkt er op dat ook de carnaval op zijn retour is. De carnaval in Heerlen spreekt – volgens menigeen -  niemand aan en de activiteiten in het Gemeenschapshuis ondervinden wat tegenslag.
De carnaval bij Bergerode blijkt echter niet te overtreffen. prins Jos1 (Raats), prins Henk1 (Butink), prins Mario 1 (Vis) prins Wim 1 (Keulers)  prins Wiel 1 (Nuij) prins Frans 1 (Wijnen0 en prins Ger1 (Meurs ) beleven steeds een turbulent carnavalssgebeuren bij de toenmalige uitbaters Rinus Rijks en vervolgens Piet Summet. Sfeer en gezelligheid troef tot vaak in de volgende ochtend.Ook al ging het toen bestuurlijk niet echt voor de wind  D’r Heksenbergse Vsteloavends Verein slaagde er in die tijd wel in meer draagvlak te krijgen binnen de Heksenbergse gemeenschap getuige de prinsen uit de diverse verenigingen. De prinsen kwamen vanuit de voetbalclub Heksenberg, de atletiekvereniging AVON, Harmonie Sint Gerardus en jongerenkoor JEKAHA.

Op 9 juli 1988 werden opnieuw enkele taken herverdeeld; Voorzitter bleef Guus Mengelers, Toon van Ham werd penningmeester en voormalig president Ernst Mengelers werd belast met het secretariaat. Wiel Nuij nam de taak van president op zich.
De notulen van 15 mei 1990 berichten opnieuw iets aardigs; Er zouden op korte termijn gesprekken plaatsvinden met de mogelijk nieuwe leden Callie Steijaert en Chris Brauers. Dit kreeg overigens geen vervolg.
Bijzonder is wel dat de band met Jachthoorn en tompettorkorps Edelweiss wordt verstevigd ; dat blijkt ook wel uit de proclamatie van prins Hans 1 (Wunderink) in 1990 en van Chris Brauers in 1991.
Onder toeziend oog van de Winkbulle – de stadscarnavalsvereniging die toen geregeld op bezoek kwam  - werd Hans in een overvol Gemeenschapshuis geproclameerd.

Het jaarverslag van 1990 meldt het volgende over de optocht;
“Carnaval oh carnaval, het is de mooiste tijd, maar ook onberekenbaar”. “Zoals gebruikelijk de laatste jaren nuttigen wij ons ontbijt in Motel van de Valk”. “Daar vernamen wij dat de optocht omwille van een enorme storm geen doorgang kon vinden”.
In ons Gemeenschapshuis werd op initiatief van prins Hans 1 een geweldige carnavalsmiddag georganiseerd. In een zeer kort tijdsbestek werd een hele werkploeg geformeerd; Het Rosenmontag – gebeuren ging van start.
Ook prins Chris beleefde een hevige storm; de hele wereld leefde in paniek. Debet hieraan was de oorlog tussen Iran en de Verenigde  Staten. Deze oorlog onder de naam Dessert Storm  was de basis voor een besluit om de carnavalsoptochten geen doorgang te laten vinden.
Na het terugtreden van voorzitter Guus Mengelers hanteerde John Knol de voorzittershamer. Zijn drukke werkzaamheden bij DSM noodzaakte hem deze weer spoedig over te dragen. Hij vond een opvolger in Funs van Drongelen. 

In 1992 werden de voorbereidingen ingezet voor  de viering van het 2 x 11 jarig bestaansfeest en een feestcomite wordt hiervoor in het leven geroepen.
Het prinsencomite verraste Heksenberg door voorzitter Funs van Drongelen als prins Funs 1 te proclameren. De vereniging beleefde ook een van haar drukst bezochte recepties onder leiding van” moelemeester”  Leo Hamelers ; de recepties vonden inmiddels (1989) weer plaats in het Gemeenschapshuis.

In die jaren was ook de Grote Club Actie een niet onbelangrijk middel om de financiering van de carnaval verder te ondersteunen. Binnen Heksenberg bestond veel sympathie voor deze actie, getuige de hoeveelheid loten die ieder jaar opnieuw verkocht werden. 

In 1992 moest de Heksenbergse gemeenschap veel te vroeg afscheid nemen van Hein Snippe; hij overleed op 26 oktober 1992. Ook vervulde hij de functie van tweede voorzitter en tweede penningmeester. Hij was een geliefd en gewaardeerde persoonlijkheid. Hij heeft zich ook ingezet voor meerdere verenigingen waaronder de voetbalclub.

Het 2 x 11 jarig jubileum was uniek te noemen; een grote feesttent hartje herfst op het feestterrein aan de Heigrindelweg. Waren de weergoden aanvankelijk gunstig gestemd opnieuw beleefde Heksenberg op zondag 14 november een zware storm.

D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein beleefde met jubileumprins Marcel van Asten een weergaloos festival. Vele vrijwilligers en een goed draaiboek zorgden voor een correct en geslaagd feest. Heksenberg was trots op haar Vasteloavends verein.
Optredens waren er van Nederlands topartieste Corrie Konings, Beppie Kraft en de Rene Krans band.
Vrijdag12 november was er een optreden van het Limburgs toporkest “the Jaguars”.

Het herstel van de economie en de toenemende “bonte” gezelschappen zorgde in toenemende mate voor een verbeterde sfeer rondom de carnaval. Zo ook op Heksenberg en bij D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein.
D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein kan de dan komende jaren 90 met vertrouwen tegemoet zien. De opeenvolgende prinsen Ed 1 (Petit) Wim 1 (Rijlaarsdam) Rob 1 (de Groot), Boy 1 (van Drongelen) Klaas 1 (Wingelaar) en Peter 1 (Vijgen) bepalen het gezicht van de vasteloavend op Heksenberg. De proclamaties en de recepties zijn telken malen weer van een hoog gehalte.
Helaas moet de Heksenbergse gemeenschap opnieuw afscheid nemen van 2 markante persoonlijkheden; Sjaak van Asten en Rob Grolleman.
Ook wordt er besloten voor de aanschaf van een nieuwe scepter, nieuwe kettingen en nieuwe uniformen. 

Groeiende belangstelling is er vervolgens en in het bijzonder voor de carnavalsvrijdag; Op initiatief van voorzitter Funs van Drongelen neemt het artistiek en carnavalistisch gehalte van Van en Vuur d’r Sjpassseberg toe. Vele plaatselijke bewoners schromen niet om hun optreden. Ook is er sprake van een verbeterde samenwerking met de plaatselijke lagere school ; Wordt op donderdag nog de schooljeugdmiddag bezocht, op vrijdag voor carnaval is de prins te gast bij de Zonnebloem en de bejaarden.
Fraai zijn ook de meer kleurrijke optochten. Naast het feit dat de raad van elf is gegroeid met een aantal leden, gaan ook de oad – prinse met de optocht mee. Sedert 2000 siert de Vasteloavends Verein met 2 praalwagens de “Hitsjer” optocht.
Edwin Lenzen, zoon van voormalig secretaris Edie Lenzen en zwager van oad – prins Peter wordt de “Millenium – prins” in het jaar 2000. De vereniging kan dan ook terugzien op een perfecte organisatie van deze prins en ondersteuning van ouders. Met zijn jeugdig enthousiasme weet hij als prins velen te stimuleren om deel te nemen aan  de carnaval op Sjpasseberg. 

Raadslid Funs Rieke volgt hem op als prins en zorgt voor de nodige creativiteit; Zijn handvaardigheid komt de organisatie van de carnaval uitermate gelegen. Naast een goed carnavalist, verschijnen van zijn hand diverse borden, wandtegels  maar ook de attributen voor de huisversiering van de prins.

In 2002 ziet Ton van Schaaik zijn wens in vervulling gaan; zijn populariteit als prins bij jong en oud is groots. Hij geniet van de vele momenten tijdens de polonaises.

Voorafgaand aan de jubileumprins van 2004 is Henri te Huurne geproclameerd. Woonachtig tegenover de narrentempel geniet hij met zijn gezin van een spetterend seizoen.  Hoogtepunt is onder andere ook het opnieuw prachtige van en vuur d’r Sjpaseberg met een verrassend optreden van de prinselijke  -familie met daarin een krasse en trotse  87 – jarige moeder van de prins.

Als penningmeester van het Gemeenschapshuis bewaakt hij ook zorgvuldige de eurocentjes.

Op 9 januari 2004 werd jubileumprins Patrick I  (Kleijkers)  geproclameerd. In een daadwerkelijk overvolle narrentempel beleefde eenieder een grandioos spektakel. Na het op een groot scherm presenteren van een aantal interviews en afbeeldingen van mogelijke residenties, waren alle ogen gericht op de “oad – prinse’  die met fraaie lantarentjes naar voren kwamen.  In hun kielzog waren 3 monniken gehuld. Uiteindelijk bleek vanuit een ander hoek de nieuwe heerser te worden gepresenteerd.
De 33e en jubileumprins was niemand minder dan Patrick Kleijkers; op een sublieme wijze ging hij  Sjpasseberg voor in de carnaval  

Henk Butink

2004

 

 

Home pagina Vorige pagina Comite's Ordedragers Oad prinse Jeugdprins(es)en Historie

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 13/02/17